Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento dokument (dále jen “Obchodní podmínky”) stanovuje podmínky, za kterých společnost Mediatoring.com s.r.o., se sídlem na adrese Nádražní 385/34, Ostrava, 702 00, IČO: 04954025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod zn. C 74487, konntaktní email [email protected] (dále jen “Společnost”) poskytuje své služby klientům.

1.2 Společnost se zabývá poskytováním následujících služeb: webhosting, správa mailserverů, tvorba www stránek a eshopů, on-line marketing, transfery, zpracování a migrace dat vč. osobních dat zákazníků klienta firmy (dále jen “Služby”).

1.3 Klíčové pojmy pro účely těchto Obchodních podmínek:

a) “Klient” – fyzická nebo právnická osoba, která využívá Služby Společnosti na základě smlouvy nebo jiného právního aktu.

b) “Smlouva” – právní dohoda mezi Klientem a Společností, která stanovuje podmínky poskytování Služeb.

c) “Účet” – prostředek pro správu Služeb a komunikaci mezi Klientem a Společností, zřízený na základě registrace Klienta.

1.4 Účelem těchto Obchodních podmínek je upravit práva a povinnosti Společnosti a Klienta v souvislosti s poskytováním Služeb, ochranou osobních údajů a dalšími aspekty vzájemného vztahu.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a Klient je povinen se jimi řídit. Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi před uzavřením Smlouvy nebo využitím Služeb Společnosti.

1.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem19.04.2023 a nahrazují předchozí verze nebo dohody mezi Společností a Klientem. Společnost si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky, přičemž o změnách bude Klienta informovat prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem a změny vstoupí v platnost a účinnost dnem uvedeným v upravených Obchodních podmínkách.

1.7 Veškeré neshody v souvislosti s výkladem nebo aplikací těchto Obchodních podmínek a vztahu mezi Klientem a Společností budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky a příslušnými soudy.

1.8 Pokud se v těchto Obchodních podmínkách vyskytuje forma jednotného čísla, pak se tato forma vztahuje i na množné číslo a naopak, pokud se vyskytuje forma množného čísla, pak se tato forma vztahuje i na jednotné číslo, pokud to text Obchodních podmínek nedovoluje jinak.

2. Registrace a zřízení účtu

2.1. Registrace klienta je v některých případech nutná pro získání přístupu k poskytovaným službám společnosti Mediatoring.com s.r.o. Klient se registruje prostřednictvím online formuláře na webových stránkách společnosti případně je registrován Společností. Při registraci klient poskytuje své kontaktní údaje a další potřebné informace, které jsou nutné pro poskytnutí služeb společností Mediatoring.com s.r.o.

2.2. Po úspěšné registraci obdrží klient další pokyny k užití účtu. Pro zřízení účtu je nutné dodržet všechny podmínky uvedené v obchodních podmínkách a poskytnout další potřebné informace, které společnost Mediatoring.com s.r.o. požaduje.

2.3. Klient se zavazuje spravovat svůj účet a přístupové údaje s maximální péčí a zodpovědností. Klient nese plnou odpovědnost za jakékoliv neoprávněné použití svého účtu a ztrátu přístupových údajů. Klient se zavazuje neposkytnout své přístupové údaje třetím osobám a není oprávněn poskytnout přístup ke svému účtu jiným osobám.

2.4. Klient je povinen okamžitě informovat společnost Mediatoring.com s.r.o. o jakékoliv změně svých kontaktních údajů nebo jiných informacích, které poskytl při registraci či zřízení účtu. Klient bere na vědomí, že při poskytnutí nepravdivých informací nebo neuvedení změn může být omezen v přístupu k poskytovaným službám nebo mu může být účet zrušen.

2.5. Klient má právo kdykoliv požádat o ukončení svého účtu prostřednictvím online formuláře na webových stránkách společnosti. Společnost Mediatoring.com s.r.o. má právo ukončit účet klienta v případě porušení obchodních podmínek nebo z jiného důvodu, kterým bylo porušeno právo nebo zájmy společnosti Mediatoring.com s.r.o.

3. Služby

Společnost Mediatoring.com s.r.o. poskytuje svým klientům široké spektrum služeb v oblasti IT a marketingu. Mezi tyto služby patří:

3.1. Webhosting: Společnost poskytuje kvalitní a spolehlivý webhosting, který zajišťuje bezproblémový chod webových stránek a eshopů klientů, a to pod ochodní značkou MBhosting na adrese mbhosting.cz

3.2. Správa mailserverů: Společnost nabízí profesionální správu mailserverů, která zaručuje bezpečnou a rychlou komunikaci mezi klienty a jejich zákazníky, a to pod obchodní značkou Mailklient na adrese mailklient.cz

3.3. Tvorba www stránek a eshopů: Společnost poskytuje kompletní služby v oblasti tvorby webových stránek a eshopů, včetně designu, vývoje, implementace a optimalizace, a to pod obchodní značkou Webklient na adrese webklient.cz a MBweb na adrese mbweb.cz

3.4. On-line marketing: Společnost poskytuje služby v oblasti on-line marketingu, jako jsou SEO, PPC reklamy, social media marketing, e-mail marketing, affiliatemarketing a další, a to pod svám jménem Mediatoring a obchodním značkou Affilmanager na adrese affilmanager.cz

3.5. Transfer dat mezi eshopem a dalšími nástroji: Společnost zajišťuje efektivní transfer dat mezi eshopem a dalšími nástroji, jako jsou platební brány, CRM systémy a další, a to pod obchodní značkou Webklient na adrese webklient.cz

3.6. Migrace údajů včetně objednávek a osobních dat zákazníků klienta firmy: Společnost poskytuje služby migrace údajů z jiných platforem nebo systémů, včetně objednávek a osobních dat zákazníků klienta firmy, a to pod obchodní značkou Webklient na adrese webklient.cz

3.7. Zabezpečení webových stránek a eshopů: Společnost věnuje značnou pozornost zabezpečení webových stránek a eshopů svých klientů. Poskytuje komplexní řešení pro zajištění bezpečnosti a ochrany před útoky, jako jsou například útoky DDoS, malware a další. Společnost provádí pravidelné zálohování dat, používá nejmodernější technologie a řešení, která minimalizují riziko neoprávněného přístupu a zneužití dat. Kromě toho společnost nabízí svým klientům poradenství a doporučení pro zvýšení bezpečnosti jejich webových stránek a eshopů, a to pod značkou Bezpečnost webů na adrese bezpecnostwebu.cz

3.8. Společnost si vyhrazuje právo na změnu poskytovaných služeb, jejich rozšíření, omezení nebo ukončení za jakýchkoli okolností. V případě změny služeb bude společnost informovat své klienty včas a předem. Pokud klient nesouhlasí s takovou změnou, má právo ukončit smlouvu bez sankcí.

3.9 Společnost poskytuje technickou podporu svým klientům v pracovní dny v pracovní době od 8 – 16 hodin. Technická podpora se týká všech služeb poskytovaných společností Mediatoring.com s.r.o. Podpora mimo pracovní dyny apracovní hdiny může být fakturována nad rámec běžné ceny služby. Klienti mohou využít technickou podporu pomocí on-line rozhraní pro komunikaci, emailu nebo telefonu.

4. Ceny a platební podmínky

4.1. Ceny za poskytované služby společnosti Mediatoring.com s.r.o. jsou stanoveny buď v ceníku na webových stránkách u jednotlivých služeb, nebo jsou sjednány smluvně. V případě sjednání cen smluvně se jedná o individuální cenu, která zohledňuje konkrétní požadavky klienta na poskytované služby.

4.2. Platební podmínky jsou následující: Platba za poskytnuté služby je splatná do 7 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s platbou je společnost Mediatoring.com s.r.o. oprávněna vymáhat sankce a uplatnit ukončení služby bez náhrady již uhrazených prostředků v případě platby dopředu (např. za hosting nebo předplatné služeb).

4.3. Všechny ceny jsou stanoveny v českých korunách (CZK) a jsou včetně DPH. Po dohodě mohou být fakturovány v jiné měně (například EURO). Společnost Mediatoring.com s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny za poskytované služby a platební podmínky bez předchozího upozornění. Pokud dojde ke změně cen nebo platebních podmínek, budou klienti informováni prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek společnosti Mediatoring.com s.r.o.

4.4. V případě změny cen předplatných služeb budou klienti společnosti Mediatoring.com s.r.o. upozorněni minimálně měsíc před samotnou změnou ceny prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek společnosti. S ohledem na inflační vlivy a jejich vliv na náklady spojené s poskytováním služeb si společnost Mediatoring.com s.r.o. vyhrazuje právo na zvýšení cen za poskytované služby. V takovém případě bude klient informován o změně ceny s přiměřeným předstihem před jejím nabytím účinnosti. Zvýšení ceny za služby bude odpovídat inflaci a dalším nákladům spojeným s poskytováním služeb, přičemž změna ceny bude v souladu se zákonem a smlouvou mezi společností Mediatoring.com s.r.o. a klientem.

4.5. V případě, že klient nesouhlasí s novou cenou, má právo ukončit smlouvu bez sankcí. Pokud klient ukončí smlouvu v důsledku změny ceny, bude mu vrácena částka za služby poskytnuté do data ukončení smlouvy. V případě, že klient neukončí smlouvu v souladu s těmito podmínkami, bude považován za souhlasícího s novou cenou.

5. Záruky a odpovědnost

5.1. Společnost Mediatoring.com s.r.o. poskytuje záruky za poskytované služby v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že pro poskytování služeb využívá technologie a prostředky třetích stran, nemůže společnost zaručit nepřetržitou a bezchybnou funkčnost těchto technologií a prostředků.

5.2. V případě výpadku služby, jako je například výpadek hostingu nebo mailu, společnost Mediatoring.com s.r.o. se snaží minimalizovat dopady výpadku na činnost klientů a udělá vše pro co nejrychlejší obnovu služby. Pokud byl výpadek způsoben chybou společnosti, je společnost povinna přijmout nápravná opatření v souladu se zákonem a smlouvou mezi společností a klientem.

5.3. Klienti společnosti Mediatoring.com s.r.o. mohou sjednat si smluvní garance minimální dostupnosti služeb nebo minimální kvality software a webových stránek či aplikací, a to v rámci individuální dohody o poskytovaných službách.

5.4. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené výpadkem služby, včetně přímých a nepřímých škod, ztráty zisku a poškození pověsti. Stejně tak nenese společnost odpovědnost za škody způsobené chybou v software a webových stránkách či aplikacích, včetně přímých a nepřímých škod, ztráty zisku a poškození pověsti.

5.5. Klienti společnosti Mediatoring.com s.r.o. jsou povinni nahlásit jakékoli chyby v software a webových stránkách či aplikacích co nejdříve. V případě, že byly chyby způsobeny nedostatečnou kvalitou práce společnosti Mediatoring.com s.r.o., společnost je povinna nápravu chyb zajistit v souladu se zákonem a smlouvou mezi společností a klientem.

5.6. Společnost . provádí pravidelné zálohování dat svých klientů v souladu s interními směrnicemi. Zodpovědnost za ztrátu dat v případě technických problémů nese klient sám. V případě potřeby obnovy dat, kontaktujte technickou podporu. Klienti mohou také využít možnosti zálohování dat na vlastním serveru.

5.7. Společnost Mediatoring.com s.r.o. klade velký důraz na ochranu svých klientů proti neoprávněnému přístupu, malware, DDoS útokům a dalším hrozbám. Společnost využívá moderní technologie a bezpečnostní postupy k zajištění ochrany dat svých klientů. V případě jakéhokoliv podezření na útok nebo hrozbu neoprávněného přístupu je nutné okamžitě kontaktovat technickou podporu společnosti Mediatoring.com s.r.o. Společnost udělá vše pro to, aby předešla takovým situacím a minimalizovala jejich dopad na své klienty.

5.8. Společnost Mediatoring.com s.r.o. aktivně pracuje na řešení možných problémů a nedostatků v software a webových stránkách či aplikacích, aby byla zajištěna nejlepší možná kvalita služeb.

6. Práva a povinnosti klienta

6.1. Klient společnosti Mediatoring.com s.r.o. má právo na kvalitní a nepřerušovanou poskytovanou službu v souladu se smlouvou a platnými zákony. Klient je povinen dodržovat smluvní podmínky a zákonné požadavky, jako jsou například zákony o ochraně osobních údajů a autorských právech.

6.2. Klient je povinen chránit své přístupové údaje a nesdělovat je třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jakékoli jiné neoprávněné činnosti s přístupovými údaji je klient povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost společnosti Mediatoring.com s.r.o. a podniknout veškeré kroky k zabezpečení svého účtu.

6.3. Klient nesmí využívat služby společnosti Mediatoring.com s.r.o. k šíření spamu, škodlivých kódů, nelegálního obsahu nebo jiného neetického chování. Klient je odpovědný za obsah svých webových stránek, aplikací a dalšího materiálu, který poskytuje prostřednictvím služeb společnosti Mediatoring.com s.r.o.

6.4. Klient je povinen dodržovat platné zákony a předpisy v souvislosti s využíváním služeb společnosti Mediatoring.com s.r.o. Pokud dojde k porušení těchto zákonných požadavků ze strany klienta, má společnost Mediatoring.com s.r.o. právo a povinnost spolupracovat se zákonnými orgány a předat jim veškeré potřebné informace ze ztotožnění Klienta. Společnost Mediatoring.com s.r.o. v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Klientem.

7. Práva a povinnosti společnosti

7.1. Společnost Mediatoring.com s.r.o. má povinnost poskytovat svým klientům kvalitní služby v souladu s platnými zákony a smluvními podmínkami. Společnost je povinna chránit osobní údaje svých klientů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zajišťovat bezpečnost poskytovaných služeb.

7.2. Společnost Mediatoring.com s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a aktualizovat své služby v souladu se zákony a technickým vývojem. Společnost může v případě nedodržení smluvních podmínek či zákonných požadavků ukončit poskytování služeb klientovi bez náhrady již uhrazených prostředků.

7.3. Společnost Mediatoring.com s.r.o. nenese odpovědnost za chyby a nedostatky v software a webových stránkách či aplikacích vytvořených třetími stranami, které jsou využívány klienty společnosti Mediatoring.com s.r.o.

8. Ochrana osobních údajů a GDPR

8.1. Společnost Mediatoring.com s.r.o. respektuje a chrání osobní údaje svých klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”).

8.2. Společnost Mediatoring.com s.r.o. zpracovává osobní údaje svých klientů pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování svých služeb a v souladu s GDPR. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, s výjimkou případů, kdy je to požadováno zákonem.

8.3. Klienti společnosti Mediatoring.com s.r.o. mají právo na přístup k svým osobním údajům a na jejich opravu či výmaz, pokud jsou tyto údaje nepřesné, neúplné nebo již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly zpracovány. Klienti mohou také požádat o omezení zpracování svých osobních údajů nebo o přenositelnost těchto údajů k jinému subjektu.

8.4. Společnost Mediatoring.com s.r.o. se zavazuje k ochraně osobních údajů svých klientů a k dodržování všech povinností vyplývajících z GDPR. Pro více informací o zpracování osobních údajů a o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR se klienti mohou obrátit na podrobné informace na webových stránkách společnosti Mediatoring.com s.r.o. na adrese: https://www.mediatoring.cz/ochrana-osobnich-udaju/

9. Storno, změna a ukončení smlouvy

9.1. Klient má právo kdykoliv změnit nebo ukončit smlouvu o poskytování služeb, a to písemnou formou nebo e-mailem na adresu společnosti Mediatoring.com s.r.o. Při ukončení smlouvy je klient povinen uhradit veškeré dlužné částky za poskytnuté služby a vrátit případné věci, které mu byly poskytnuty společností Mediatoring.com s.r.o. v souvislosti s poskytováním služeb.

9.2. Společnost Mediatoring.com s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit smlouvu o poskytování služeb ze závažných důvodů, jako je například porušení smlouvy ze strany klienta, nebo pokud klient nedodržuje své povinnosti v souladu se smlouvou a zákony platnými v České republice. V takovém případě společnost Mediatoring.com s.r.o. neposkytuje klientovi žádnou náhradu a klient je povinen uhradit veškeré dlužné částky za poskytnuté služby.

10. Řešení sporů

V případě sporů mezi klientem a společností Mediatoring.com s.r.o. se obě strany snaží najít řešení prostřednictvím dohody a jednání. V případě, že není možné dosáhnout dohody, řeší se spor u soudu podle zákonných norem platných v České republice. Pro řešení sporů mohou klienti využít také mimosoudní řešení sporů, jako je například mediace nebo rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Strany se dohodnou na tom, jaké konkrétní postupy budou v takovém případě použity.

11. Autorská práva a licence

Veškerý obsah, včetně www stránek, eshopů, grafických prvků a dalšího materiálu vytvořeného společností Mediatoring.com s.r.o., podléhá ochraně autorského práva. Výhradní práva k této tvorbě vlastní společnost Mediatoring.com s.r.o. a použití jakéhokoliv obsahu bez předchozího souhlasu společnosti je zakázáno. Klienti mohou používat obsah výhradně v rámci dohodnutých služeb a licencí.

12. Propojení se třetími stranami

Společnost Mediatoring.com s.r.o. může poskytovat služby, které jsou integrovány s dalšími nástroji, službami nebo platformami třetích stran. Za použití těchto nástrojů nebo služeb třetích stran nenese společnost odpovědnost. V případě, že používání těchto nástrojů nebo služeb třetích stran způsobí chyby nebo problémy, je klient povinen tyto chyby a problémy oznámit společnosti Mediatoring.com s.r.o.

13. Závěr, platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách společnosti Mediatoring.com s.r.o. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Klienti budou o změnách informováni e-mailem nebo na webových stránkách společnosti. Pokračování v používání služeb společnosti Mediatoring.com s.r.o. po provedení změn obchodních podmínek znamená souhlas s těmito změnami.

Zveřejněno 19.04.2023